Användarvillkor

Välkommen till BoKloks webbplats! För webbplatsen gäller följande användarvillkor, som vi ber dig läsa noggrant. Villkoren innehåller information om hur du får använda innehållet på webbplatsen, om hur vi behandlar dina personuppgifter samt om vilka cookies som används på webbplatsen. Hänvisningar nedan till "BoKlok", "oss" eller "vi" är hänvisningar till BoKlok Housing AB, som är tillhandahållare av denna webbplats, och/eller övriga bolag i Skanskakoncernen. BoKloks webbplats och dessa användarvillkor tillhandahålls i enlighet med svensk lagstiftning.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Upphovsrätts- och varumärkesinformation

Alla rättigheter till innehållet på webbplatsen, som texter, grafik, logotyper, bilder, videoklipp, ljudfiler och program tillhör BoKlok eller tredje part och skyddas av svensk och internationell immaterialrättslig lagstiftning. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet på webbplatsen tillhandahålls som en service till dig och får enbart användas enligt de villkor som följer nedan. Genom att hämta material från webbplatsen accepterar du villkoren. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan strida mot upphovsrätten och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Användning av BoKloks varumärken

Användning av BoKloks varumärken och varumärkesnamn får endast ske i enlighet med dessa villkor eller efter att du inhämtat BoKloks skriftliga godkännande. För användning av BoKloks varumärken i annonsering och marknadsföring av BoKloks produkter och tjänster krävs skriftligt godkännande i förväg.

Användning av innehållet på webbplatsen

Webbplatsen och dess innehåll får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras, säljas eller användas i annat kommersiellt syfte utan föregående skriftligt godkännande från BoKlok. BoKlok medger att du får ta tillfälliga kopior av innehåll på denna webbplats om det är nödvändigt när du fördjupar dig i webbplatsens innehåll. Du får också skriva ut så mycket innehåll från webbplatsen som är rimligt för personligt bruk och länka till vår webbplats. All annan användning av informationen på webbplatsen är otillåten. När du tar kopior av informationen på webbplatsen får du inte modifiera informationen eller ta bort uppgifter om copyright eller BoKloks namn.

Friskrivning från ansvar

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Vi arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad, men det finns alltid en risk att till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resulterar i missledande information. Detta innebär att BoKlok inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen alltid är korrekt, komplett och uppdaterad. Om BoKlok länkar till en tredje parts webbplats, är denna länk enbart avsedd att underlätta för användaren och BoKlok tar inget ansvar för innehållet eller riktigheten av informationen på en sådan webbplats.

Material från användare

Allt material och kommunikation som översänds eller postas till denna webbplats i samband med din användning av funktioner på webbplatsen kommer att betraktas som icke-konfidentiell. BoKlok ska ha rätt att använda sådant material för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål. Vid din användning av webbplatsen får du inte tillhandahålla material eller information som är olagligt, kan uppfattas som kränkande, utgör marknadsföring eller på annat sätt kan uppfattas som olämpligt. Sådant innehåll kommer att tas bort från webbplatsen och vi förbehåller oss även rätten att avsluta tjänst på webbplatsen som du eventuellt har anslutit dig till. För det fall material och kommunikation som sänds till oss via webbplatsen innehåller personuppgifter gäller det som anges i Behandling av personuppgifter, längre ner på denna sida.

Övrigt

BoKlok kan när som helst ändra dessa användarvillkor, välja att visa eller ta bort inlägg och innehåll på webbplatsen och/eller stänga ner webbplatsen. Vid ändring av användarvillkoren kommer du att uppmärksammas på detta genom att en ny version läggs upp på webbplatsen. Vi ber dig därför hålla dig uppdaterad om eventuella nya versioner av villkoren.

Behandling av personuppgifter

Introduktion

BoKlok värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling som utförs av BoKlok sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR)*.

*1 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

BoKlok Housing AB, eller det bolag som annars anges vara personuppgiftsansvarig, ansvarar i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan. Om du skulle ha några frågor kring denna informationstext, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter i enlighet med vad som anges nedan, kan du kontakta BoKlok via kontaktuppgifterna under Kontaktinformation, längre ner på denna sida.

Insamling och behandling av personuppgifter

Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter, tävlingsbidrag, gjorda val, beteenden eller IP-adress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring. Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål.

Vi på BoKlok behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig, samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal. Detta kan exempelvis vara intresseanmälningar för våra hyresbostäder, för tävlingar som annonseras på vår webbplats och som du väljer att delta i eller för besök på Skanskagymnasiet, eller prenumerationer på våra nyhetsbrev som du beställer.

Dina personuppgifter kan komma att användas även för marknadsföring och uppföljningar samt för vår sälj- och produktutveckling i syfte att förbättra våra produkter och tjänster. I de fall du inte vill ta del av marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns under Kontaktinformation, längre ner på denna sida.

Avslutningsvis behandlas personuppgifter även för statistikändamål för att se hur användare utnyttjar webbplatsen och för att analysera sökbeteende, samt för att visa dig anpassat innehåll. Sådana uppgifter behandlas dock endast i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.

När du använder funktioner på vår webbplats som möjliggör för dig att lägga upp information eller annat material på vår webbplats, ber vi dig notera att även sådan information kan innehålla personuppgifter. För det fall din information innehåller uppgifter om andra personer, får du enbart lägga upp sådan information som du har fått deras samtycke till att tillhandahålla.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

BoKlok behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på webbplats eller ett intresse av att utveckla vår webbplats eller våra produkter och/eller tjänster. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enlig tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.

Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen har fullgjorts.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

BoKlok värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, administration av pressmeddelanden, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som exempelvis att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

BoKlok kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som exempelvis polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

BoKlok kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

Externa länkar

Denna information om personuppgiftsbehandling gäller för uppgifter som BoKlok behandlar om dig inom ramen för vår webbplats. Vår webbplats kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella webbplatsen.

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att BoKlok ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall BoKlok via kontaktuppgifterna som anges nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är BoKlok Housing AB. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till utsedda dataskyddsombud/ansvarig roll för personuppgiftsfrågor i övriga bolag inom Skanskakoncernen, är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post.

BoKlok Housing AB
Att: Data Protection Manager (DPM)
205 33 Malmö
010 – 448 00 00
dpm@boklok.se

Information om cookies och hur du kan undvika dem

BoKloks användning av cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du surfar och använder webbplatser eller andra onlinetjänster för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen. Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, val av språk, samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som exempelvis IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Syftet är att kunna skapa personligt och relevant innehåll för dig som besökare. Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid. I tabellen nedan redovisas vilka slags cookies BoKlok har satt på webbplatsen, vilken funktion som cookien har, för vilka ändamål informationen samlas in samt hur länge informationen som samlas in med hjälp av cookies sparas.

Namn Typ av cookie och funktion  Data som lagras  Lagringstid

cookieconsent_status

Döljer cookie bannern. När besökaren har accepterat cookie bannern sätts denna för att cookie bannern inte ska visas nästa gång.

Innehåller inga personuppgifter och används inte för att samla information. Ett värde som används för att verifiera att användningen av cookies har godkänts.

365 dagar från godkännande i pop-up fönstret. Lagringstiden uppdateras inte vid återbesök.

modal-take-over

BoKlok har ibland behov av att visa viktig information i en ”overlay” när en besökare laddar startsidan. Denna cookie håller reda på om besökaren sett denna overlay och därmed inte behöver se den igen.

Om besökaren sett overlayn eller ej.

Löper ut automatiskt när du stänger webbläsaren. (sessions-cookie)

search-history

Håller reda på besökarens tre senaste geografiska projektsökningar. Dessa sökningar visas som snabbval i sökrutan för att slippa skriva in sökningarna igen.

De söksträngar som använts.

Tre (3) månader från utförd projektsökning.

userLocation

Håller reda på besökarens position för att kunna visa relevant information för besökaren utifrån dennes geografiska position.

Om besökaren valt att dela sin nuvarande geografiska position och vad denna är.

Sju (7) dagar från när besökaren delat sin position.

ASP.NET_SessionId

Håller reda på vilka förfrågningar som hör ihop med en viss unik besökare. Skapas alltid om cookies inte stängts av i webbläsaren och krävs för att webbplatsen ska fungera normalt. 

Innehåller inga personuppgifter och används inte för att samla information. Ett värde som används för att hålla samman besökarens besök på webplatsen. 

Löper ut automatiskt när du stänger webbläsaren. (sessions-cookie)

Cookies från tredje part

Även vissa cookies från tredje part används på denna webbplats. Sådana tredjepartscookies används främst för att förbättra din användarupplevelse, välja språk på webbplatsen, samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används men kan i vissa fall användas av tredje part för egna ändamål. I vissa fall, till exempel via de verktyg som tillhandahålls av Facebook, används cookies och andra lagringstekniker för att samla in eller ta emot information från webbplatsen (till exempel vilka sidor du besöker) och andra delar av internet samt använda denna information för att tillhandahålla mättjänster och riktad marknadsföring på andra webbplatser.

För att få information om cookies från tredje part som finns på denna webbplats, och hur länge de lagras, kan du läsa mer på följande länkar.

Google Analytics

Adform

YouTube

Facebook

LinkedIn

ImBox

Hur du undviker cookies

Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas. För mer information om cookies och vad du kan göra för att skydda dina personuppgifter på Internet, se följande länk.

Sociala nätverk

Webbplatsen bäddar ibland in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk. Dessa leverantörer kan därmed komma att använda cookies på BoKloks webbplats. BoKlok har ingen åtkomst till, och kan inte styra över dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant tredje parts webbplats för ytterligare information om dessa cookies och om hur du kan välja bort mottagandet av dem.