Sju fokusområden för en hållbar utveckling

Vår analys visar att vi på olika sätt bidrar till alla mål för hållbar utveckling. Självklart är varenda ett av de 17 globala målen viktiga! Vi på BoKlok har valt att fördjupa oss mer i sju av dem för att vi ser att det är här vi kan göra mest skillnad. Med dessa globala mål, genom dialog för att hitta hållbara lösningar, vill vi skapa lokalt mervärde. 

Här nedanför finns en detaljerad beskrivning av de sju mål vi valt att fokusera extra på. 

Mål 3

God hälsa och välbefinnande

Vi är måna om att skapa områden som inbjuder till möten mellan de boende. Därför har vi tagit fram riktlinjer som säkerställer att vi skapar hållbara livsmiljöer där trygghet och gemenskap står i fokus. I vår guide för hållbara livsmiljöer har vi valt att utgå från en övergripande målbild för våra kvarter. Grönt, tryggt och socialt. Det kan till exempel handla om en lekplats för barn, en grillplats för soliga sommarkvällar eller ett växthus där grannar kan odla sin egen mat.

Nya bostäder byggs enligt stränga krav när det gäller hälsa och miljö. På BoKlok använder vi bara beprövade material som har så liten påverkan som möjligt på miljön och klimatet. Vi bygger våra hus i trä. Det gör att vi kan sänka våra koldioxidutsläpp med hälften jämfört med snittet för flerfamiljshus. Genom att bygga i fabrik kan vi säkra en hög och jämn kvalitet och samtidigt minska energianvändningen och mängden spill. I vår fabrik i Småland är det varmt och torrt. Det gör att vi kan skydda husen från väder och vind. Det är bättre både för de som bygger våra hem och de som ska bo där.

Mål 5

Jämställdhet

När vi tog fram BoKlok-konceptet i mitten på 1990-talet undersökte vi vilka grupper som hade det svårast på bostadsmarknaden. En av dessa var ensamstående kvinnor med barn. Närmare bestämt en ensamstående sjuksköterska med barn. Den ensamstående sjuksköterskan blev vår typkund som vi utgick ifrån när vi räknade vad våra hem fick kosta. Den här beräkningsmodellen utgår vi ifrån än idag. Som tur är har sjuksköterskor fått det lite bättre ekonomiskt och därför är vår typkund idag en förskollärare med barn. Ensamstående kvinnor med barn är med andra ord fortfarande en grupp som har det tufft på bostadsmarknaden och vi är glada, för att inte säga stolta, att kunna skapa hem som en ensamstående förskollärare med barn har råd att bo i.

Mål 10

Minskad ojämlikhet

Vi utgår från vad människor har råd att bo för. Vi kallar principen kvar-att-bo-för. När vi räknar vad våra bostäder får kosta utgår vi från en person med medianinkomst. Idag motsvarar det vad en förskollärare tjänar. Vi har skruvat och filat på våra hem så att en förskollärare med ett barn ska ha råd med åtminstone en tvåa. Om vi inte får ihop den kalkylen i varje projekt låter vi bli att bygga. Det bestämdes redan när BoKlok grundades för över 20 år sedan, och det gäller än idag.

En viktig anledning till att vi kan hålla lägre priser är vår fabriksproduktion. I vår husfabrik kan vi vara riktigt effektiva. Med industriella metoder och smarta processer kan vi kapa onödiga kostnader. Vi behöver inte vänta på att få material levererat eller att ett visst moment ska avslutas. Vi har tagit bort alla tidstjuvar och skapat ett effektivt flöde. När våra moduler är färdiga i fabriken transporteras de ut till byggarbetsplatsen där de blir ett nytt BoKlok-hem.

Under åren har vi sett att det går att minska boendesegregationen i miljonprogrammet. Genom att bygga bostadsrätter i miljonprogrammet bidrar vi till att skapa ett mer varierat bostadsutbud. Många av de boende i miljonprogramsområdena trivs väldigt bra. Faktiskt så bra att de gärna skulle investera i ett eget boende om chansen bara fanns. De boende kan flytta inom sitt bostadsområde och samtidigt behålla vänner och familj nära. Då skapas flyttkedjor och boendesegregationen kan minska.

Mål 11

Hållbara städer och samhällen

Innan vi bygger frågar vi hur människor vill bo. Vi samlar in statistik för olika målgrupper med olika behov. Vi följer självklart också upp vad våra kunder tycker när de flyttat in. För varje nytt projekt samlar vi in synpunkter från våra kunder. All den informationen går rakt in i utvecklingen av våra nya hem och områden för att vi ständigt ska förbättra oss.

Våra undersökningar visar att de flesta vill bo i välplanerade och ljusa bostäder byggda av gedigna naturmaterial. De ska helst ligga nära naturen och nära goda kommunikationer. Självklart med plats för barnen att leka. När vi utformar våra kvarter utgår vi från livet som ska levas på platsen. Vi använder olika skalor för att se hur våra områden samverkar med den befintliga miljön och hur vi vill att vårt område ska bidra till livet på gården, livet i kvarteret och livet i staden. Vi börjar alltid med att analysera platsen, vilket förutsättningar som finns, och hur vi kan bidra till en stad/kommun. I nästa steg utformar vi vårt projekt med den fysiska bebyggelsen och situationsplan. I det tredje steget fokuserar vi på utemiljön med kvartersutformning och gårdsmiljöer.

Vi skapar trygga kvarter där människor med olika bakgrunder och åldrar möts. Och inte minst. Vi har en demokratisk säljprocess som ger alla samma chans. Det tycker vi är klokt!

Mål 12

Hållbar konsumtion och produktion

Vi jobbar kontinuerligt med att minska mängden avfall från vår fabrik och våra byggarbetsplatser. Just nu håller vi på att kartlägga exakt hur mycket avfall som skapas, vad för det är för typ av avfall och hur vi på bästa sätt kan minska mängden.

Vi strävar efter att våra bostadsområden ska ligga nära befintlig kollektivtrafik. När det är möjligt försöker vi även skapa bilpooler. Många av våra kunder ser idag inget behov av att äga en bil om det finns andra lösningar som tillgodoser vardagens behov av transporter.

Mål 13

Bekämpa klimatförändringarna

Vi har ett ambitiöst mål. Vi ska bli klimatneutrala senast 2030. Målet är grundat på en noga kartläggning av klimatpåverkan från våra hus genom hela värdekedjan, från byggstart till överlämnande av nycklar och vidare under livet i husen.

Vi bygger våra hus i trä. Det gör att våra hus har hälften så stora koldioxidutsläpp jämfört med ett genomsnittligt flerfamiljshus. Trä binder koldioxid och fungerar som en koldioxidfälla. Det innebär att våra hus hindrar koldioxiden från att släppas ut i luften och minskar därmed påverkan på klimatet.

Vi installerar nu också solceller i alla nya lägenhetsprojekt. Det betyder att många nya BoKlok-hem, och många BoKlok-kunder kommer att bidra till att minska koldioxidutsläppen. Och det här är bara början. Vi arbetar för att våra kunder ska kunna bli helt självförsörjande på el på sikt.

I Malmö planerar vi dessutom ett spännande pilotprojekt där vi ska testa olika system för solceller, vindkraft och batterier. En sträng vintervecka eller en längre sommarperiod ska huset kunna vara helt självförsörjande på fastighetsel. Under den varma delen av året täcks även behovet av hushållsel till stor del. Ambitionen är också att minska vattenförbrukningen radikalt, mellan 60-80 %, genom att använda smart teknik.

Mål 17

Genomförande och globalt partnerskap

Vi är övertygade om att samarbete och god dialog är avgörande för att skapa hållbara städer och hållbara hem. Vi vill förstå vår omvärld och våra intressenters behov och krav. Därför har vi en kontinuerlig dialog med våra kunder och kommunerna som vi verkar i. Vi gör kundundersökningar både direkt efter att våra kunder har flyttat in, men även efter att de bott i sitt BoKlok-hem i två år. Vi gör också undersökningar där vi frågar kommunerna i Sverige om deras främsta utmaningar och behov inom bostadsbyggande.

Vårt mål är att bygga långsiktiga relationer och skapa värden för våra kunder och samhället i stort. Vårt främsta bidrag handlar om att skapa hem som så många som möjligt har råd att bo i.