OM SYNER OCH BESIKTNINGAR

När vi byggt klart följer ett antal syner och besiktningar för att kontrollera att allt är som det ska. Här berättar vi mer om när de sker och vad de har för betydelse.

När det närmar sig tillträde gör vi en kontroll på egen hand, då vi går igenom allt med vårt mest kritiska öga, för att hinna åtgärda eventuella fel och brister redan innan slutbesiktningen. Vi gör också en förbesiktning med en oberoende besiktningsman, som går igenom bostaden tillsammans med oss. De anmärkningar som eventuellt kommer upp försöker vi sedan färdigställa innan slutbesiktning - vårt mål är förstås att lämna över en felfri bostad till dig. 

SLUTBESIKTNING

Inför tillträdet görs en slutbesiktning, för att stämma av att allt är som det ska, innan vi lämnar över nycklarna till din nya bostad. Även om det är bostadsrättsföreningen som är juridisk motpart och beställare av entreprenaden, ser vi gärna att du som bostadsrättsinnehavare är med vid slutbesiktningen, för att du ska veta vad som sägs och hur besiktningsmannen ser på det.

Ett besiktningsutlåtande skrivs och om det uppkommer några fel har vi fortfarande några dagar på oss att åtgärda dem, innan du flyttar in.

Innan du flyttar in besiktigas också fasaderna, de gemensamma utrymmena, och om årstiden tillåter även utemiljön. Eftersom vi inte kan plantera växter och gräs mitt i vintern, har vi ibland en etableringsbesiktning när växterna blivit livskraftiga.

Ibland händer det att besiktningsmannen upptäcker fel vid slutbesiktningen som hen behöver kontrollera igen efter att vi har åtgärdat dem. Det kallas efterbesiktning och resulterar i ett nytt besiktningsutlåtande. Innan du får dina nycklar har vi kontrollerat att eventuella fel i bostaden från slut- eller efterbesiktning är åtgärdade.

BESIKTNINGSMANNENS ROLL

Det är en certifierad och oberoende besiktningsman som utför besiktningen, och hen avgör ensam vad som är ett fel och vad som ligger inom toleransens gräns. Besiktningsmannen kontrollerar att arbetena är utförda enligt de avtal som slutits mellan bostadsrättsföreningen och BoKlok Housing AB, och kontrollerar att de byggdelar som omfattas av olika krav verkligen håller sig inom dessa.

DIN ROLL SOM BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE

Entreprenadgarantin gäller i fem år från slutbesiktningen, men det är viktigt att du anmäler eventuella fel som uppkommer och som du anser att BoKlok är skyldiga till. Felen ska anmälas utan dröjsmål så att vi kan planera eventuella åtgärder inför kommande syner och besiktningar samt undvika risk för följdskador. Akuta fel åtgärdas såklart omedelbart.

Du har ett ansvar att släppa in oss när det är dags för besiktning och eventuella åtgärder, samt se till att åtgärder kan utföras utan hinder.

Har du inte möjlighet att själv vara hemma kan du ge oss en skriftlig tillåtelse att gå in med bostadsrättsföreningens huvudnyckel, i det fall en sådan finns, eller ställa låset i ytterdörren i serviceläge. Om vi hindras från att komma in i bostaden riskerar du att felen stryks ur utlåtandet och att du själv måste bekosta åtgärden.

BESIKTNINGSUTLÅTANDEN

I samband med besiktningen skriver besiktningsmannen ett utlåtande med olika beteckningar. Beställaren är i detta fall bostadsrättsföreningen och entreprenören är BoKlok.

  • E-anmärkningar anger att besiktningsmannen anser att entreprenören är ansvarig för felet. Dessa åtgärdas inom besiktningsmannens angivna tid.
  • B-anmärkningar anger att besiktningsmannen inte anser att entreprenören är ansvarig för bristfälligheten eller anmärkningen.
  • S-anmärkningar anger att slutlig bedömning av förhållande sker vid senare besiktning.
  • U-anmärkningar anger att särskild utredning ska göras av förhållandet.
  • A-anmärkningar anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte räknas som fel.

SEXMÅNADERSSYN

Vissa saker kan vara svåra att upptäcka vid slutbesiktningen. Om du upptäcker något fel efter att du flyttat in som inte blev noterat i slutbesiktningsutlåtandet, har du sex månader på dig från ordinarie tillträde att anmäla detta till BoKlok. Därefter gör vi en bedömning om eller när det ska åtgärdas. Garantin gäller ej skador som orsakats av felaktig skötsel, slarv, felaktig användning eller andra skador som ej beror på material- eller tillverkningsfel. Läs mer om vad vi kan säga nej till här.

Icke akuta fel åtgärdas vid sexmånaderssyn. Akuta fel, som till exempel vattenläckage ska du så klart anmäla med en gång. Eftersom vi bygger hus i trä kan det uppkomma sprickor i hörn och andra utsatta delar på grund av att virket i huset fortfarande torkar och drar ihop sig. Dessa åtgärdas inte vid sexmånaderssynen utan åtgärdas i alla hem vid tvåårssynen. Sexmånaderssynen av din bostad genomförs endast om du som bostadsrättsinnehavare har anmält ett fel. Efter genomförd sexmånaderssyn anmäler du fel till bostadsrättsföreningens styrelse.

TVÅÅRSSYN

Två år efter inflyttning är det dags för en ny syn. Då går en besiktningsman igenom bostaden samt fastigheten igen, för att kontrollera om några garantifel har uppkommit. Representant från bostadsrättsföreningens styrelse, BoKlok och du som bor i bostaden medverkar. Repor och liknande noteras inte som fel. BoKlok bekostar denna.

GARANTIBESIKTNING

Fem år efter inflyttningen är det dags för garantibesiktning – det är föreningens styrelse som kallar till denna besiktning. Då går vi igenom bostaden och fastigheten igen, tillsammans med besiktningsmannen, representant från bostadsrättsföreningens styrelse och dig som bostadsrättsinnehavare. Vi kontrollerar då om det uppkommit några nya garantifel. Föreningen bekostar denna.

GARANTITID OCH ANSVARSTID

En bostadsrättsförening från BoKlok har fem års entreprenadgaranti från godkänd slutbesiktning, och ansvarstiden gäller sedan i ytterligare fem år. Skillnaden på de två perioderna är att under ansvarstiden ska styrelsen i bostadsrättsföreningen kunna bevisa att ett fel föreligger.

Under garantitiden rättar vi till entreprenadfelen som visar sig, i de flesta fall i samband med en planerad besiktning eller syn. Om du skulle vara av en annan uppfattning än vi om något verkligen är ett garantifel, eller inte, så är det den oberoende besiktningsmannen som avgör. Besiktningsmannen förlitar sig på ett omfattande regelverk av lagar och branschregler som definierar vad som är att betrakta som fel, vad som ligger inom toleransens gräns och vem som är ansvarig för åtgärden.

Små avvikelser mot den beskrivna processen kan förekomma. Men BoKlok följer alltid reglerna avseende den formella besiktningen.


MER SOM ÄR BRA ATT VETA

Känslan av nytt och fräscht kan hålla i sig länge

Så tar du hand om din nya bostad på rätt sätt.

Har du upptäckt ett fel?

Så här gör du en felanmälan.

Din digitala bopärm

Så fungerar det och så kommer du igång.