Vår arbetsmiljöpolicy

Hälsa och säkerhet ska gå som en röd tråd i alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Arbetsmiljön i BoKlok ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Vi har en nollvision som styr mot skadefria arbetsplatser. Förebyggande arbetsmiljöarbete sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsorganisation och underentreprenörer och tillsammans jobbar vi ständigt med att förbättra vår prestanda.

Gällande lagstiftning inom området är en nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete och vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö; organisatoriskt, psykosocialt och fysiskt. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på våra arbetsplatser. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och att alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.
Vårt koncept skapar goda förutsättningar att jobba säkert eller inte alls. Visionen är att vara en förebild inom hälsa och säkerhet.
I BoKlok innebär det att:

  • Vi har ett tydligt och synligt ledarskap med rätt förutsättningar att ta ansvar
  • Vi arbetar med att eliminera faror och minska risker i hela vår verksamhet
  • Vi jobbar för en stark säkerhetskultur
  • Vi introducerar alla som vistas på våra arbetsplatser i vårt säkerhetsarbete och utbildar våra medarbetare för att kunna arbeta säkert och hälsosamt
  • Vi kommunicerar värderingar och mål till alla medarbetare
  • Vi bedriver arbetsmiljöarbetet i samverkan med arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud
  • Vi mäter och följer upp observationer, incidenter och olyckor
  • Vi kommunicerar arbetsmiljöresultat regelbundet
  • Vi jobbar aktivt för sunda och hälsosamma arbetsplatser präglade av respekt och omtanke för varandra
  • Vi arbetar med att ständigt förbättra vårt ledningssystem BoKlok Way