Vår miljöpolicy

Med vårt miljöarbete vill vi ta ansvar för hur vår verksamhet påverkar miljön och skapa mervärde för våra kunder. Vi vill minimera miljöpåverkan både idag och i framtiden. Vårt miljöarbete tar avstamp i BoKloks hållbarhetsstrategi och vår valda konkurrensstrategi, lågt pris genom låga kostnader.

Vi tar ansvar och skyddar miljön genom att:

 • Förbättra energieffektiviteten under BoKlok-hemmets livscykel.
 • Hushålla med material och resurser genom minimering av avfall och
  fokus på förnyelsebart.
 • Undvika produkter, material och metoder som medför hälso- och
  miljörisker.
 • Använda oss av material som uppfyller både Skanskas och IKEAs
  miljökrav.
 • Arbeta tillsammans med kunder och leverantörer för att minska negativ
  påverkan på miljön.
 • Medvetandegöra varje anställd hur hans eller hennes del av
  verksamheten påverkar miljön.
 • Följa miljölagstiftning och andra miljökrav.
 • Åstadkomma kontinuerliga förbättringar baserat på verksamhetens
  miljömål.

Vårt miljöarbete utvecklar verksamheten och skapar därigenom nya
affärsmöjligheter.