Har du hittat ett fel i din bostad?

Ibland är det svårt att veta vem som är ansvarig – bostadsrättsföreningen, vi på BoKlok eller du själv som bostadsrättshavare. Här berättar vi om hur du ska göra när du vill anmäla ett fel, till vem du ska anmäla och vad som händer efter det. En del av det du läser kanske skiljer sig från vad du förväntat dig eller hoppats på, men vi tror att det är viktigt att berätta precis hur det är och att vara öppna och ärliga redan från början.

Pojke leker vid leksaksspis

Så gör du en felanmälan

Om du upptäcker ett fel i din bostad eller i bostadsrättsföreningens gemensamma utrymmen ska du göra en felanmälan, så det kan rättas till. En felanmälan görs på olika sätt beroende på hur långt efter inflyttning felet uppstår, samt om det räknas som akut eller inte akut.

Felanmälan under de sex första månaderna efter inflyttning

Den första tiden efter projektets ordinarie tillträde ska du anmäla eventuella fel direkt till BoKlok kundtjänst, med undantag för bredband, telefon och TV som ska anmälas direkt till leverantören.

Felanmälan de sex första månaderna efter inflyttning görs på ett av följande sätt:

 • Registrera felet i OurLiving-appen. Klicka på knappen felanmälan - fyll i formuläret och bifoga bilder. Ärendet skickas som mail till BoKlok kundtjänst.
 • Ring BoKlok kundtjänst på 020–26 55 65 eller maila på kontakt@boklok.se. Öppet vardagar kl 8.30-17.00.
hand som håller en mobil som visar BoKloks kundportal OurLiving

Den här rutinen för felanmälan gäller fram tills att bostadsrättsföreningens boende styrelse har tagit över från den byggande styrelsen, vilket vanligtvis sker cirka sex månader efter projektets ordinarie tillträde.

Att tänka på

Om felet visar sig orsakats av felaktig skötsel, bristande underhåll, slarv, felaktig användning eller andra skador som ej beror på material- eller tillverkningsfel kan du bli fakturerad för felsökningen/åtgärden. Det är även viktigt du anmäler eventuella fel utan dröjsmål. Du kan bli ersättningsskyldig för den merkostnad som för sent framförd felanmälan orsakat. Om du missar en avtalad tid med oss eller våra leverantörer kan du bli fakturerad för resan och förlorad tid.

Felanmälan från att bostadsrättsföreningens boendestyrelse tagit över

När bostadsrättsföreningens boende styrelse tagit över från den byggande styrelsen, ska felanmälningar göras till bostadsrättsföreningens styrelse. Detta sker vanligtvis efter cirka sex månader efter projektets ordinarie tillträde, men din styrelse kommer att informera dig om när denna nya rutin börjar gälla. Fel på bredband, telefon och TV ska anmälas direkt till leverantören.

tre mobiler som visar BoKloks kundportal OurLiving

Felanmälan från att bostadsrättsföreningens boendestyrelse tagit över görs på ett av följande sätt:

 • Registrera felet i OurLiving-appen. Klicka på knappen felanmälan - fyll i formuläret och bifoga bilder. Ärendet skickas som mail till bostadsrättsföreningens boende styrelse, som sedan skickar vidare ärendet till BoKlok kundtjänst, om de bedömer att det är ett garantifel.
 • Kontakta din styrelse direkt på mail eller telefon. De skickar sedan vidare ärendet till BoKlok kundtjänst om de bedömer att det är ett garantifel.

Akuta fel

Akuta fel som uppstår under de sex första månaderna efter inflyttning görs på följande sätt:

 • Ring BoKlok kundtjänst på 020–26 55 65 eller maila på kontakt@boklok.se. Öppet vardagar kl 8.30-17.00.
 • Om det akuta felet uppstår när kundtjänst har stängt kontaktar du akutjouren. Journummer finns i din kundpärm ”Ditt BoKlok Hem” eller i OurLiving-appen.
 • Är felet av sådan karaktär att det är direkt fara för liv ring 112.

Akuta fel som uppstår från och med sex månader efter inflyttning görs på följande sätt:

 • Kontakta din bostadsrättsförenings styrelse eller akutjouren. Journummer finns i din kundpärm ”Ditt BoKlok Hem” eller i OurLiving-appen.
 • Är felet av sådan karaktär att det är direkt fara för liv ring 112.

Exempel på akuta fel

 • När du inte kan bruka din bostad alls, till exempel att ytterdörren inte kan öppnas eller stängas.
 • När felet innebär en hälsorisk eller risk för säkerhet för dig som boende eller andra, till exempel trasiga elkablar, lösa trappsteg eller skyddsräcken med mera.
 • När felet kan medföra ekonomiska konsekvenser om det inte åtgärdas omgående, till exempel takskador eller vattenläckage.

Vid jourutryckningar

Vid felanmälan till akutjour är det viktigt att du som bostadsrättshavare, eller någon från bostadsrättsföreningens styrelse i efterhand tar kontakt med BoKlok kundtjänst för att informera om det inträffade felet och vidtagna åtgärder. Detta så vi kan få med det i vår statistik över anmälda fel.

Tänk på att jourutryckningar för åtgärdande av mindre fel eller fel av icke-akut karaktär debiteras fastighetsägaren eller bostadsrättshavaren.

Felanmälan bredband, telefon och TV

Vid problem med bredband, telefon eller TV ska du kontakta leverantören direkt enligt kontaktlistan som finns i din kundpärm ”Mitt BoKlok Hem” eller OurLiving-appen.

Vad händer efter felanmälan?

Vid felanmälan till BoKlok kundtjänst registreras ärendet i vårt ärendehanteringssystem. Därefter skickas ärendet vidare till den Projektledare Efterservice (kortfattat kallad PLES), som är ansvarig för just din bostad. Det är sedan PLES som gör en bedömning utifrån text och bilder som lämnats i felanmälan om det är ett garantifel eller inte. Behöver vi komma in i bostaden för att göra en korrekt bedömning meddelar vi såklart detta. Om det saknas information kommer du att behöva komplettera med det vilket kan göra att ärendet kan ta längre tid att hantera. Så tänk på att göra anmälan så komplett och noggrann du kan med text och bilder redan från början.

Om PLES gör bedömningen att det förekommer ett garantifel, blir du kontaktad med en åtgärdsplan. Garantifel som är akuta, funktionsfel samt fel med risk för följdskador åtgärdas löpande men övriga garantifel och andra anmärkningar som inte är brådskande kommer att åtgärdas efter ett av våra tre fasta tillfällen för syn och garantibesiktningar.

I enstaka fall kan det vara att vi behöver låta en besiktningsman göra en bedömning av ärendet och detta sker vid ett av våra fasta tillfällen för syn och garantibesiktningar. Ärendet läggs under tiden vilande i vårt ärendehanteringssystem. Vid garantibesiktningarna går en oberoende besiktningsman igenom bostaden samt alla vilande ärenden, och gör sedan en bedömning om det är BoKloks ansvar att åtgärda felet eller inte. På sidan Besiktningar kan du läsa mer om de olika besiktningarna och garantitider.

Varför blev felanmälan nekad?

Vad som upplevs som fel kan vara olika, för olika personer. För att vi ska kunna göra en bra bedömning och ta beslut om, och i sådant fall hur felet bäst ska åtgärdas är det viktigt att felanmälan innehåller en så detaljerad beskrivning som möjligt och tydliga bilder.

Vi följer såklart branschreglerna när vi gör bedömningar av inkomna felanmälningar, och i vissa situationer kan din felanmälan bli nekad.

Exempel på situationer där felanmälan kan nekas är:

 • När felet beror på felaktiga förväntningar. Till exempel att golven ändrar färg med tiden, eller har mer kvistar än vad du har förväntat dig.
 • När felet är kopplat till sådant som inte ingått i BoKloks entreprenad från början.
 • Om utrustning eller material monteras och påverkar det som ingått i entreprenaden från början på ett negativt sätt.
 • När det finns andra leverantörer som har driftansvar, exempelvis som för bredband, telefon och TV.
 • När du, eller någon annan har varit vårdslös med eller överbelastat den del av bostaden som nu inte fungerar.
 • Om felet uppstått på grund av att du inte underhållit ditt hem enligt de instruktioner vi överlämnat vid tillträdet av bostaden.
 • När besiktningsmannen i ett besiktningsutlåtande bedömt att det inte är BoKloks ansvar att åtgärda felet.
 • Om garantitiden på fem år har passerat och du eller bostadsrättsföreningen inte kan visa underlag som styrker att det är BoKloks ansvar att åtgärda felet.
 • När ansvarstiden på tio år från projektets godkännande av entreprenaden har passerat.

Vi köper oss inte ur problem

Vi har som mål att du, och den som köper ditt hem efter dig, ska vara nöjda med bostadens kvaliteter. Därför har vi en policy att vi alltid åtgärdar fel istället för att ge kompensation för att du ska acceptera att leva med något som inte ser ut eller fungerar som det ska. Och då vi lagar, ersätter eller fixar till, så lämnar vi ingen penningersättning för möjligt obehag. Bara om du har haft klart begränsad nyttjandemöjlighet av väsentlig del av din bostad under en period kan sådant komma på tal.