FN:s globala mål

Många av de globala hållbarhetsutmaningarna och uppmaningarna till åtgärder beskrivs i FN:s mål för hållbar utveckling. Målen lanserades 2015 och utgör en inspirerande ram för kollektiva åtgärder. De guidar oss på BoKlok när vi utvecklar vår verksamhet, sätter ambitioner och samarbetar med våra partners. Alla mål hänger ihop och vi använder dem som vår kompass för en mer hållbar förändring av vårt arbete.

liten som håller en vuxens hand

Sju fokusområden för en hållbar utveckling

Vår analys visar att vi på olika sätt bidrar till alla mål för hållbar utveckling. Självklart är varenda ett av de 17 globala målen viktiga! Vi på BoKlok har valt att fördjupa oss mer i sju av dem för att vi ser att det är här vi kan göra mest skillnad. Med dessa globala mål, genom dialog för att hitta hållbara lösningar, vill vi skapa lokalt mervärde.

Här nedanför finns en detaljerad beskrivning av de sju mål vi valt att fokusera extra på.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

Vi månar om ett hållbart liv, både för våra kunder och för våra medarbetare. Det ska vara tryggt både att bo i ett hem från BoKlok, men också att tillverka det.

Områdesplanering för hälsosamma mötesplatser

Vi är måna om att skapa områden som inbjuder till möten mellan de boende. Därför har vi tagit fram riktlinjer som säkerställer att vi skapar hållbara livsmiljöer där trygghet och gemenskap står i fokus. I vår guide för hållbara livsmiljöer har vi valt att utgå från en övergripande målbild för våra kvarter. Grönt, tryggt och socialt. Det kan till exempel handla om en lekplats för barn, en grillplats för soliga sommarkvällar eller ett växthus där grannar kan odla sin egen mat.

Tryggt byggt

Nya bostäder byggs enligt stränga krav när det gäller hälsa och miljö. På BoKlok använder vi bara beprövade material som har så liten påverkan som möjligt på miljön och klimatet. Genom att bygga i fabrik kan vi säkra en hög och jämn kvalitet och samtidigt minska energianvändningen och mängden spill. I vår fabrik i Småland är det varmt och torrt. Det gör att vi kan skydda husen från väder och vind. Det är bättre både för de som bygger våra hem och de som ska bo där.

Mål 5 - Jämställdhet

När vi tog fram BoKlok konceptet i mitten på 1990-talet undersökte vi vilka grupper som hade det svårast på bostadsmarknaden. En av dessa var ensamstående kvinnor med barn. Närmare bestämt en ensamstående sjuksköterska med barn. Den ensamstående sjuksköterskan blev vår typkund som vi utgick ifrån när vi räknade vad våra hem fick kosta. Den här beräkningsmodellen utgår vi ifrån än idag. Som tur är har sjuksköterskor fått det lite bättre ekonomiskt och därför är vår typkund idag en förskollärare med barn.

Ensamstående kvinnor med barn är med andra ord fortfarande en grupp som har det tufft på bostadsmarknaden och vi är glada, för att inte säga stolta, att kunna skapa hem som en ensamstående förskollärare med barn har råd att bo i.

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

Genom att bygga till så låga kostnader som möjligt kan fler ha råd att bo bra. Det bidrar till en mer jämlik bostadsmarknad, speciellt i områden som tidigare mest bestått av hyresrättsbostäder. Även ett varierat bostadsutbud är nämligen ett sätt att bygga bort ojämlikhet.

Inga onödiga kostnader

En viktig anledning till att vi kan hålla lägre priser är vår fabriksproduktion. I vår husfabrik kan vi vara riktigt effektiva. Med industriella metoder och smarta processer kan vi kapa onödiga kostnader. Vi behöver inte vänta på att få material levererat eller att ett visst moment ska avslutas. Vi har tagit bort alla tidstjuvar och skapat ett effektivt flöde. När våra moduler är färdiga i fabriken transporteras de ut till byggarbetsplatsen där de blir ett nytt BoKlok hem.

Utveckling av miljonprogrammet

Under åren har vi sett att det går att minska boendesegregationen i miljonprogrammet. Genom att bygga bostadsrätter i miljonprogrammet bidrar vi till att skapa ett mer varierat bostadsutbud. Många av de boende i miljonprogramsområdena trivs väldigt bra. Faktiskt så bra att de gärna skulle investera i ett eget boende om chansen bara fanns. De boende kan flytta inom sitt bostadsområde och samtidigt behålla vänner och familj nära. Då skapas flyttkedjor och boendesegregationen kan minska.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Innan vi bygger frågar vi hur människor vill bo. Vi samlar in statistik för olika målgrupper med olika behov. Vi följer självklart också upp vad våra kunder tycker när de flyttat in. För varje nytt projekt samlar vi in synpunkter från våra kunder. All den informationen går rakt in i utvecklingen av våra nya hem och områden för att vi ständigt ska förbättra oss.

Gröna hjärtat - det trygga kvarteret

Våra undersökningar visar att de flesta vill bo i välplanerade och ljusa bostäder byggda av gedigna naturmaterial. De ska helst ligga nära naturen och nära goda kommunikationer. Självklart med plats för barnen att leka. När vi utformar våra kvarter utgår vi från livet som ska levas på platsen. Vi använder olika skalor för att se hur våra områden samverkar med den befintliga miljön och hur vi vill att vårt område ska bidra till livet på gården, livet i kvarteret och livet i staden. Vi börjar alltid med att analysera platsen, vilket förutsättningar som finns, och hur vi kan bidra till en stad/kommun. I nästa steg utformar vi vårt projekt med den fysiska bebyggelsen och situationsplan. I det tredje steget fokuserar vi på utemiljön med kvartersutformning och gårdsmiljöer.

Vi skapar trygga kvarter där människor med olika bakgrunder och åldrar möts. Och inte minst. Vi har en demokratisk säljprocess som ger alla samma chans. Det tycker vi är klokt!

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Vi jobbar kontinuerligt med att minska mängden avfall från vår fabrik och våra byggarbetsplatser. Just nu håller vi på att kartlägga exakt hur mycket avfall som skapas, vad för det är för typ av avfall och hur vi på bästa sätt kan minska mängden.

Vi strävar efter att våra bostadsområden ska ligga nära befintlig kollektivtrafik. När det är möjligt försöker vi även skapa bilpooler. Många av våra kunder ser idag inget behov av att äga en bil om det finns andra lösningar som tillgodoser vardagens behov av transporter.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt för att reducera vår klimatpåverkan. Arbetet baseras på en noggrann kartläggning av klimatpåverkan från våra hus genom hela värdekedjan, från byggstart till överlämnande av nycklar och vidare under livet i husen.

Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Vi är övertygade om att samarbete och god dialog är avgörande för att skapa hållbara städer och hållbara hem. Vi vill förstå vår omvärld och våra intressenters behov och krav. Därför har vi en kontinuerlig dialog med våra kunder och kommunerna som vi verkar i. Vi gör kundundersökningar både direkt efter att våra kunder har flyttat in, men även efter att de bott i sitt BoKlok hem i två år. Vi gör också undersökningar där vi frågar kommunerna i Sverige om deras främsta utmaningar och behov inom bostadsbyggande.

Vårt mål är att bygga långsiktiga relationer och skapa värden för våra kunder och samhället i stort. Vårt främsta bidrag handlar om att skapa hem som så många som möjligt har råd att bo i.