Att bo i bostadsrätt

Bostadsrätt är en boendeform för dig som vill ha mer inflytande än du har i en hyresrätt, men mindre ansvar än du har om du äger ditt boende själv. Det perfekta mellantinget helt enkelt. Här berättar vi mer om vad en bostadsrätt är, och vad det innebär att bo i en.

tre vuxna trängs i en soffa och ser glada ut

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening, kort kallat Brf, är en ekonomisk förening med uppgift att upplåta bostadsrätterna i föreningens hus. Du som bor i en bostadsrätt är medlem i bostadsrättsföreningen och kallas bostadsrättshavare. Bostadsrättsföreningen äger huset och dess bostadsrätter. Du som bostadsrättshavare äger rätten att använda den av bostadsrättsföreningen upplåtna bostadsrätten, utan tidsbegränsning så länge du följer dina skyldigheter som bostadsrättshavare.

Vad gör en styrelse?

Det är styrelsen som styr bostadsrättsföreningen. Styrelsen väljs varje år av bostadsrättsföreningens medlemmar under en föreningsstämma.

Bostadsrättsföreningen har stadgar, det vill säga regler, för föreningen, dess medlemmar och styrelsens arbete. Föreningen har också en, på Bolagsverket, registrerad ekonomisk plan som ligger till grund för verksamheten.

BoKlok som bostadsrättsförening

När du köper en BoKlok bostad har BoKlok redan bildat bostadsrättsföreningen. Vi hjälper och förbereder också bostadsrättsföreningarna på flera olika sätt. Bland annat sitter vi med i byggande styrelsen och hjälper till med en hel del praktiska saker innan det är dags för boende styrelsen att ta över.

Byggande styrelse

Under byggtiden skapas en första styrelse i bostadsrättsförening som kallas för byggande styrelse. I denna finns normalt en eller två representanter från BoKlok och två till fyra utomstående representanter. Styrelsens uppgift är att sköta bostadsrättsföreningen under uppbyggnadstiden. Det innebär bland annat att hålla styrelsemöten och föreningsstämmor, att teckna de avtal som behövs för att byggprojektet ska bli av och att skriva upplåtelseavtal. Under denna första tid ansvarar BoKlok också för bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltning.

Boende styrelse

När byggtiden är över, alltså när byggprojektet står färdigt och alla bostadsrättshavare har flyttat in, lämnar byggande styrelsen helt eller delvis över förvaltningen av bostadsrättsföreningen till boende styrelsen. Överlämningen görs under en överlämnande stämma, och boende styrelsen består normalt av medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Med denna överlämning upphör också byggande styrelsens ansvar.

pappa och pojke busar med varandra

Vad betalar du som bostadsrättshavare till bostadsrättsföreningen?

Insats

Insatserna för respektive bostad står i bostadsrättsföreningens ekonomiska plan. Insatsen för respektive bostad varierar bland annat efter storlek, antal rum och vilket läge den har i området.

Det är bara den första bostadsrättshavaren som betalar en insats till bostadsrättsföreningen. Om du senare vill sälja din bostadsrätt, betalar köparen en köpeskilling till dig, men ingen insats till bostadsrättsföreningen.

Årsavgift

Årsavgifter ska erläggas för bostadsrättsföreningens löpande verksamhet samt avsättning till föreningens framtida underhåll. Avgifterna bestäms av styrelsen, som då också tar hänsyn till den bedömda långsiktiga kostnadsutvecklingen för bostadsrättsföreningen.

Oftast fördelas årsavgifter enligt fastställda andelstal. För vissa kostnader i bostadsrättsföreningen kan en separat årsavgift enligt faktisk förbrukning tas ut, exempelvis kostnad för hushållsel.

Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgift tas ut av bostadsrättsföreningen för administrativt merarbete när en bostadsrätt överlåts till någon annan. Avgiften är högst 2,5 % av prisbasbeloppet och betalas av köparen. Prisbasbeloppet räknas om varje år och bestäms av regeringen.

Pantsättningsavgift

Pantsättningsavgift tas ut av bostadsrättsföreningen för administrativt merarbete i samband med att pantsättning av bostadsrätt meddelas till bostadsrättsföreningen. Avgiften är högst 1 % av prisbasbeloppet och betalas av medlemmen som tar lånet med bostadsrätten som säkerhet.

Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din bostad i andra hand måste du få detta beviljat av bostadsrättsföreningens styrelse. Bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut en extra avgift för den tid som uthyrningen i andrahand pågår. Maximalt kan bostadsrättsföreningen ta ut 10 % procent av ett prisbasbelopp per år.

Det finns vissa acceptabla skäl för en bostadsrättshavare att hyra ut sin bostad i andra hand. Läs mer om detta på sidan 19 i vår broschyr Att bo i bostadsrätt & KlokAffär.

föräldrar sitter på picknickfilt med sin bebis

Dina rättigheter som bostadsrättshavare

Som bostadsrättshavare har du rätt att utan tidsbegränsning nyttja din bostad, och tillsammans med övriga bostadsrättshavare också disponera över bostadsrättsföreningens gemensamma utrymmen.

Som bostadsrättshavare har du möjlighet att vara delaktig i bostadsrättsföreningen på många olika sätt. Du kan lämna förslag på förbättringar till styrelsen och delta på de föreningsstämmor som hålls. Du kan också gå med i styrelsen och aktivt delta i styrelsearbetet eller ansluta dig till olika arbetsgrupper som bildas, exempelvis en trädgårdsgrupp.

Om du inte kan använda din bostad för att bostadsrättsföreningen till exempel åsidosatt sin reparationsskyldighet, kan du ha rätt till sänkt avgift, frånträdande av bostadsrätten efter uppsägning och skadestånd.

Dina skyldigheter som bostadsrättshavare

Om du inte uppfyller dina skyldigheter som bostadsrättshavare kan bostadsrättsföreningen, i värsta fall ha rätt att säga upp ditt medlemskap i föreningen. Då upphör nyttjanderätten till bostaden, och du tvingas flytta. Det är mycket ovanligt, men viktigt att veta. Du har huvudsakligen följande skyldigheter:

Betala avgifterna i tid

Årsavgift och månadsavgift som man i praktiken ofta säger – måste du betala senast på den angivna förfallodagen. Föreningen behöver inte skicka en påminnelse till dig om du inte har betalat i tid.

Ta hand om bostaden

Du som bostadsrättshavare är skyldig att på egen bekostnad underhålla din bostad och hålla den i gott skick. Det som ingår i bostadsrättshavarens underhållsansvar anges i föreningens stadgar och innefattar bland annat bostadens golv, väggar, tak, kakel, sanitetsporslin, golvbrunn och köksutrustning. Det som inte är bostadsrättshavarens underhållsansvar ansvarar bostadsrättsföreningen för.

I stadgarna anges att ”sundhet, ordning och skick måste iakttas”, och betyder i praktiken att du måste ta hand om bostaden och att du, liksom de som bor i ditt hushåll och dina gäster, måste följa de ordningsregler som bostadsrättsföreningen har kommit överens om.

Om mark ingår i din bostadsrätt ansvarar du dessutom för underhållet av denna.

Möjliggöra för besiktningar och tillsyn

Du måste också låta bostadsrättsföreningens företrädare eller BoKlok komma in i bostaden vid besiktningar och vid eventuell tillsyn som bostadsrättsföreningen ansvarar för att utföra.

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter är mera utförligt redovisade i föreningens stadgar och i bostadsrättslagen.