Våra hem och områden

Tryggt, trivsamt och tilltalande! Det är orden som symboliserar livet i våra hem, i våra kvarter och i staden – ett tänk som alltid är utgångspunkten i utformningen av våra områden.

 

Vårt mål är att bygga hem av god design i områden i gröna utemiljöer, med fokus på trygghet genom tydlig inramning och med plats för social gemenskap. På så vis byggs trygga bostadskvarter med mångfald och möjligheter till samvaro.

Det gröna hjärtat

När vi utformar våra bostadsområden utgår vi ifrån en princip som vi har valt att kalla för det gröna hjärtat. Den tar utgångspunkt i det liv som ska levas i de bostäder och kvarter vi bygger. Livsmiljön, vår vardag, är så mycket mer än bara hemmets fyra väggar. Livet sker ju även i utemiljön på gården, i kvarteret och i staden runtomkring. Att planera för livet som ska levas innebär också att planera för förändring.

Lägenhetshus med innergård med pergola inramad av ölandssten i BoKlok Gläntan i Färjestaden på Öland

Något förenklat kan man säga att vi delar in det gröna hjärtat i tre lager:

Livet i staden
Det nybyggda området ska passa in i ett sammanhang, tillföra mångfald och vara anpassningsbart. Tomtens möjligheter och utmaningar blir viktiga faktorer för oss att ta hänsyn till, och vi funderar noga över förutsättningarna för vårt boendekoncept. Ett exempel på anpassningar är att våra hus kan få väldigt olika utseende exteriört, färg- och materialmässigt. Vi kan bygga flerfamiljshusen i två, tre eller fyra våningar, och husen kan placeras så att de skapar trygga innergårdar.

Livet i kvarteret
Vi strävar efter att våra områden ska passa in i omgivande miljö. Vi utformar det nya området så att boendekonceptet drar nytta av platsens givna förutsättningar samt tillför värden till både våra kunder och andra som bor i närheten av den aktuella platsen.

Livet på gården
Gårdarna i våra områden ska främja välmående, vara lekvänliga och öppna upp för gemenskap. Det uppnår vi genom att planera för bilfria gårdar med både mötes- och lekplatser.

Flygfoto av karteret BoKlok Gläntan på Öland
Innergården i ett BoKlok område med lägenhetshus och radhus
Innergård med kryddodling i ett BoKlok kvarter
Flygfoto rakt över kvarteret BoKlok Gläntan i Färjestaden på Öland