Information om personuppgiftsbehandling

Inledning

I det här dokumentet förklarar vi hur BoKlok Housing AB (”Vi” eller ”BoKlok”) behandlar dina personuppgifter i samband med administration av intresseanmälan, administration av bostadsrätter samt de tjänster som BoKlok erbjuder i samband med detta.

Din integritet är viktig för oss och vi uppmuntrar dig att läsa igenom detta dokument noggrant.

Personuppgiftsansvarig

BoKlok Housing Sverige AB (org. nr.556673-3829) är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dem.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

En personuppgift är all information som kan kopplas till dig som person. Personuppgifter som vi behandlar om dig kan vara: namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter, information om familjeförhållanden, gjorda val beträffande bostadsrätten, lägenhetsnummer, fotografi, kontonummer och information om dina ekonomiska förhållanden, eventuella betalningsförsummelser och störningar i boendet.

De uppgifter vi samlar in om dig är nödvändiga för att vi ska kunna ingå avtal med dig. Om informationen inte lämnas kommer vi tyvärr inte kunna ingå avtal med dig.

För vilka ändamål behandlas dina uppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att fullgöra och administrera skyldigheter enligt gjord intresseanmälan
 • För att fastställa och fullgöra eventuella garantiåtaganden gentemot bostadsrättsföreningen
 • För att kommunicera med dig och erbjuda kundtjänst
 • För rapporteringsändamål och för att upprätta statistik
 • För att tillhandahålla tjänster och service
 • För att utveckla och testa våra IT-system
 • För att marknadsföra oss själva och våra tjänster samt våra samarbetspartners produkter/tjänster som du kan ha nytta av i samband med framtida bostadsrättsinnehav, t.ex. bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag, via e-post, sms och ordinarie post
 • För att möjliggöra besiktningar samt avrop och åtgärdande av eventuella garanti- och efterbesiktningsåtaganden och dokumentation av detsamma, för det fall du blivit medlem i bostadsrättsförening

Laglig grund

Behandling nr (i) och (iii) ovan utför vi för att kunna fullgöra avtalet om köplats.

Övriga behandlingar utför vi med stöd av ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter och gjort bedömningen att det intresset väger tyngre än skyddet av den registrerades rättigheter.

Om vi skulle behandla dina personuppgifter på ett sätt som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Vilka får ta del av dina personuppgifter?

Dina uppgifter delas med relevanta bostadsrättsföreningar och BoKloks tjänsteleverantörer för utförande av BoKloks uppdrag. Vi lämnar även ut dina personuppgifter om det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

De bolag som vi lämnar dina uppgifter till får enbart behandla dem på det sätt vi avtalar med dem.

Om vi skulle anlita leverantörer av IT-tjänster utanför EU, som får åtkomst till personuppgifter i samband med t.ex. supporttjänster, så tecknar vi avtal som skyddar dina uppgifter och som innehåller de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Säkerhet till skydd för uppgifterna

Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar i detta syfte lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Lagringsperiod

Personuppgifter som BoKlok inhämtat då du gjorde intresseanmälan och därmed tilldelades din köplats behandlas till dess att du väljer att inte längre vara med i kön.

Information vi samlat in för utförande av våra uppgifter enligt ändamål 4 viii) ovan sparar vi i tio år efter utförd slutbesiktning av bostadsrätten.

Dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning

 • Du har vissa rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, t.ex. rätt till registerutdrag och beskrivning av vilka uppgifter vi behandlar om dig, rätt till rättelse, rätt till radering, rätt till begränsning av behandlingar och rätt till dataportabilitet. Om du vill göra dina rättigheter gällande, vänligen kontakta oss. Kontaktuppgifter finns i punkt 10 nedan.
 • Om du bedömer att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se).
 • Vill du inte att vi fortsätter skicka marknadsföring till dig kan du avanmäla dig genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Alla elektroniska marknadsföringsutskick innehåller en länk genom vilken du kan avanmäla dig från fortsatta utskick från oss.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

 • Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss på:

BoKlok Housing AB

Att: Data Protection Manager (DPM)
Adress: 205 33 Malmö
Tel: 010 – 448 00 00
E­mail: dpm@boklok.se