Grönhult – vårt testlabb för hållbara lösningar

Ett spännande pilotprojekt i Malmö, Sege Park.

I Grönhult ska vi testa en rad nya lösningar som bidrar till ett energieffektivt och resurssmart boende och utvärdera dem i praktiken. Utvalda delar ska senare kunna bli standardlösningar i våra hus och hem. Man skulle kunna kalla det för BoKloks eget fullskaliga testlabb inom ett mer hållbart boende.

Projektet Grönhult har genomfört sin klimatbudget och klarar målgränsvärdet för klimatneutral byggnad i enlighet med LFM30 - en lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2030. BoKlok har som ambition att leverera Sveriges första klimatneutrala flerfamiljshus i Sege Park, Malmö.

Ett mer hållbart byggande

Byggandet står idag för ca 40 % av världens samlade klimatpåverkan. För att vända utvecklingen behöver byggbranschen ställa om till ett mer hållbart byggande. På BoKlok har vi arbetat med hållbara lösningar under många år och redan nu har våra hus ungefär hälften så stor klimatpåverkan som genomsnittet för ett nybyggt hus. Men målet är att vi ska bli helt klimatneutrala.

Därför planerar vi nu för BoKlok Grönhult – ett spännande pilotprojekt som byggs i Sege Park i Malmö, där en rad nya lösningar för att spara på resurser och optimera energiproduktionen ska testas, analyseras och utvärderas i praktiken. Utvalda delar ska senare kunna bli standardlösningar i våra hus och hem. Man skulle kunna kalla det för BoKloks eget fullskaliga testlabb inom hållbart boende.

Illustrationsbild av kvarteret BoKlok Grönhult i Malmö.

BoKlok Grönhult - våra mest hållbara hem hittills

Vi har ett ambitiöst klimatmål. Redan 2030 ska vår värdekedja vara klimatneutral, hela vägen från träden i skogen och vidare under kundernas liv i våra hem. Resan till att bli klimatneutrala är långt ifrån enkel och för att lyckas måste vi våga testa nya lösningar. Och det bästa sättet att testa något nytt, är att testa det på riktigt.

I BoKlok Grönhult får vi möjlighet att prova en kombination av lösningar för hållbar energi som solceller, solfångare, vindblommor på taken, bergvärme och ett stort fastighetsbatteri. Även vattenförbrukningen kommer reduceras kraftigt och i kvarteret finns goda möjligheter till delningsekonomi och odling.

Med sina 20 bostadsrättslägenheter, fördelade på 2-4 rum och kök kommer BoKlok Grönhult att bli BoKloks första plusenergihus, det vill säga det kommer att producera mer energi än vad det gör av med och vara självförsörjande. Det gör boendet tryggt och mindre sårbart för fluktuerande energipriser.

Överskottet av energin ska gå till övriga samhället och huset hamnar på nära 90% under dagens energikrav för nybyggda bostäder. Sammantaget kommer Grönhult att kunna leda vägen för många fler hem byggda med innovativa lösningar framöver.

För att kunna följa upp husets klimatpåverkan och få fortsatt kontroll över förvaltningen kommer BoKlok att installera ett antal olika sensorer i huset. På så vis kan vi verkligen maximera våra lärdomar om driften och förhoppningsvis påverka hushållens beteendemönster.

En sträng vintervecka eller fyra sommarveckor ska huset kunna vara helt självförsörjande på värme och el. Ambitionen är också att minska vattenförbrukningen radikalt, mellan 60–80 %, och det helt utan att påverka livsstilen för de som ska bo där – utan enbart genom att använda smart teknik.

Juvall Jungman, affärsutvecklare på BoKlok
Juvall Jungman
affärsutvecklare på BoKlok och ansvarig för Grönhult
Grönsaksland

Vårt samarbete med Malmö stad

Sege Park, där vi bygger Grönhult, ligger i stadsdelen Kirseberg i östra delen av Malmö – ett område med en spännande historia och en stor, lummig park med sjukhusbyggnader från 1930-talet. Här utvecklas just nu Malmös mest hållbara bostadsområde, med fokus på framtidens boendelösningar med minskat klimatavtryck.

Genom att förtäta och få ett tillskott av nya byggnader, samtidigt som en stor del av den befintliga bebyggelsen bevaras, tas kulturhistoriska och arkitektoniska värden tillvara. Den uppväxta parkmiljön får även fortsättningsvis bidra till en god livsmiljö för stadsdelens invånare.

Det nya bostadsområdet ska också vara en testbädd för olika lösningar inom hållbarhet, där delningsekonomi och stadsodling får en framträdande roll. År 2025 kommer cirka 2 000 människor att bo i området, med direkt närhet till parken och med goda förutsättningar med goda förutsättningar till en medveten livsstil som ger ett lägre klimatavtryck.

För att projektet ska bli en naturlig del av staden har staden tagit fram en social handlingsplan, med koppling till FN:s globala mål. Vi planerar för gröna miljöer, odlingar, delningsmöjligheter för boende, cykelverkstad, biologisk mångfald och praktikplatser under byggtiden.

Visionen om Sege Park

"I lugnets och gemenskapens Sege Park finns det gröna livet nära centrum. Här skapar boende och verksamheter gemenskap kring odling och hållbara lösningar. Den kulturhistoriska miljön bevaras samtidigt som det finns smarta lösningar för ett bra liv.” Så lyder visionen om Sege Park i Malmö.

Med andra ord, Sege Park ska bli ett resurseffektivt och klimatsmart område, ett skyltfönster för hållbar stadsutveckling och en experimentverkstad för hållbarhet. Här kommer du att hitta både innovativa och välbeprövade koncept för kretsloppstänkande vad det gäller försörjning, förbrukning och beteende som ett led i att sänka vår koldioxidförbrukning och våra utsläpp.

I Sege Park ska det inte bara vara lätt att göra rätt, det ska också vara möjligt att leva med minimal negativ klimatpåverkan till en rimlig kostnad. I Sege Park utforskar vi även hur delning kan bidra till detta och utvecklar centraliserade så kallade delningshubbar, till exempel en mobilitetshubb och en pryl- och tjänstehub.

Juliet Leonette Miljöstrateg på Malmö stad och projektledare på Sharing City Malmö
Juliet Leonette
Miljöstrateg på Malmö stad och projektledare på Sharing City Malmö

Innovativt byggande för hållbara lösningar - fyra fokusområden

BoKlok Grönhult är, i enlighet med visionen för Sege Park, ett testlabb där fokus ligger på hållbara lösningar inom innovativt byggande och delningsekonomi. Det här är våra fyra fokusområden.

Effektiva energi- och värmelösningar

På husets tak installerar vi solceller varav 1/3 är hybridpaneler som producerar både el och värme. Dessa kommer att kompletteras med vindturbiner, s k ”vindblommor”, som till skillnad från solceller kan producera el även när solen inte är framme. Med ett stort fastighetsbatteri kan vi lagra den el som inte används direkt, till andra tider på dygnet när den behövs mer. Värmen från hybridpanelerna används för att värma upp lägenheterna och överskottet återförs till bergvärmeborrhål för ökad verkningsgrad. Dessa lösningar är tillsammans 90% bättre än dagens energikrav.

BoKlok ikon med verktygslåda mot grön bakgrund.

Målet är delningsekonomi 

Delningsekonomi genomsyrar hela Sege Park. Målet är att varje invånare ska kunna köpa och äga mindre, men samtidigt få tillgång till mer. BoKlok har tillsammans med Malmö stad och andra aktörer arbetat fram lösningar för att uppmuntra till delning. Bland annat kommer en fastighet användas till just delningsekonomi - här ska man t.ex. kunna laga sin cykel med lånade verktyg. Det kommer också erbjudas tjänster både till privatpersoner och teknisk förvaltning. I kvarteret byggs ett parkeringshus i trä, som ska verka som en mobilitetsnod – för både parkering och uthyrning av bilar och cyklar.  

Sparsamt med vatten

Vårt mål är att reducera vattenåtgången med 60-80 % utan att påverka livsstilen för de boende. För att spara på vattenförbrukningen installerar vi snålspolande WC samt blandare och dusch med smarta munstycken. Vi återbrukar också det regnvatten som taket fångar upp. Vattnet filtreras och förs vidare till en nedgrävd vattentank, som i sin tur pumpar upp vattnet till blandare i trapphus, vattenutkastare samt till konstbevattning av odlingsbäddarna.

BoKlok ikon etik kupad hand som håller i hjärta mot ljusrosa bakgrund.

Skapa gemenskap och trygghet 

Det ska inte behöva kosta mer att bo och leva hållbart. I BoKlok Grönhult vill vi erbjuda hållbara hem till ett rimligt pris. Med gemensamma ytor, odlingsbäddar och tillgång till delningsekonomi vill vi bidra till ett mer socialt hållbart samhälle som skapar gemenskap och trygghet. Vi planerar också för arbetsmarknadsinsatser under projektets genomförande i form av praktikplatser, för att skapa möjligheter till personlig utveckling. 

Det är riktigt spännande att bryta ny mark och utveckla något som förhoppningsvis kan leva vidare i alla våra framtida hus. Grönhult ligger verkligen rätt i tiden – nu finns möjligheten att skala upp hållbara lösningar på ett kostnadseffektivt sätt i BoKloks koncept.

Juvall Jungman, affärsutvecklare på BoKlok och ansvarig för Grönhult
Juvall Jungman
affärsutvecklare på BoKlok och ansvarig för Grönhult