BÅDE FRIHET OCH ANSVAR

ATT BO I BOSTADSRÄTT

Bostadsrätten är en boendeform för dig som vill ha mer inflytande än du får i hyresrätten, men mindre ansvar än du har om du äger ditt boende själv. Det perfekta mellantinget.

BOSTADSRÄTTSFÖRENING - ETT SVENSKT FENOMEN

Det är bostadsrättsföreningen som äger huset och som har upplåtit bostaden med bostadsrätt till sina medlemmar. Men du som är bostadsrättshavare äger rätten att använda bostaden så länge du vill under förutsättning att du sköter dina förpliktelser mot föreningen.

Bostadsrättsföreningen ansvarar för skötseln av fastigheten. Det betyder att du kan påverka hur den sköts, och därmed påverka din boendekostnad.

Vad är en bostadsrättsförening?

När du köper en BoKlok bostad är bostadsrättsföreningen redan bildad. BoKlok hanterar all administration kring bildandet redan innan byggprojektet sätter igång.

Hur styrs bostadsrättsföreningen?
Föreningens medlemmar väljer en styrelse som ansvarar för förvaltningen. Föreningen har stadgar, det vill säga regler, för föreningen och styrelsens arbete. Föreningen har också en registrerad ekonomisk plan som ligger till grund för verksamheten.

Bostadsrättsföreningens styrelse
Innan vi sätter spaden i backen har vi förberett det blivande projektet genom en rad aktiviteter.

I bostadsrättsföreningens första styrelse finns normalt en eller två representanter från BoKlok och två till fyra utomstående representanter. Styrelsens uppgift är att sköta bostadsrättsföreningen under  uppbyggnadstiden. Det innebär bland annat att hålla styrelsemöten och föreningsstämmor, att teckna de avtal som behövs för att byggprojektet ska bli av, att skriva upplåtelseavtal och att handla upp ekonomisk förvaltning. Under den första tiden ansvarar BoKlok också för bostadsrättsföreningens
ekonomiska förvaltning.

Bostadsrättsföreningens första styrelse under byggtiden brukar kallas byggande styrelse. Vanligtvis avgår den, till delar, eller helt och hållet vid föreningsstämman som äger rum efter det att byggprojektet står färdigt och alla bostadsrättshavare har flyttat in. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen väljer då en ny styrelse som normalt består av medlemmar i föreningen.

VAD BETALAR DU TILL FÖRENINGEN?

Insats
Insatserna för respektive bostad står i den ekonomiska planen. Det är bara den första bostadsrättshavaren som betalar en insats till bostadsrättsföreningen. Om du senare vill sälja din bostadsrätt, betalar köparen en köpeskilling till dig, men ingen insats till bostadsrättsföreningen.

Insatsen för respektive bostad varierar bland annat efter storlek, antal rum och vilket läge den har i området.

Årsavgift
Årsavgifterna ska erläggas för bostadsrättsföreningens löpande verksamhet samt avsättning till föreningens framtida underhåll. Avgifterna bestäms av styrelsen, som då också tar hänsyn till den bedömda långsiktiga kostnadsutvecklingen för bostadsrättsföreningen. Avgifterna fördelas enligt de grunder som finns i stadgarna. Det är vanligt att bostadsytan fungerar som norm för hur avgifterna ska fördelas mellan de olika bostäderna, men även andra fördelningstal kan förekomma. Fördelningstal kallas också för andelstal.

I vissa bostadsrättsföreningar kan det förekomma att avgiften delas upp i delar där bostadsrättsföreningens kostnad för exempelvis vatten täcks genom en preliminär månatlig avgift, som sedan regleras i förhållande till den verkliga förbrukningen i slutet av året, eller löpande i efterskott.

Överlåtelseavgift
Överlåtelseavgift är en administrationsavgift som tas ut för extra kostnader och administrativt merarbete när en bostadsrätt överlåts till någon annan. Avgiften är högst 2,5 % av prisbasbeloppet och betalas av köparen. Prisbasbeloppet räknas om varje år och bestäms av regeringen.

Pantsättningsavgift
Pantsättningsavgift är en avgift som bostadsrättsföreningen tar ut för administrativt merarbete, i samband med att en pantsättning av en bostadsrätt meddelas till bostadsrättsföreningen. Avgiften är högst 1 % av prisbasbeloppet och betalas av medlemmen som tar lånet med bostadsrätten som säkerhet.

Andrahandsuthyrning
Det finns ibland acceptabla skäl för en bostadsrättshavare att hyra ut sin bostad i andra hand. Läs mer om detta på sidan 19 i vår broschyr Att bo i bostadsrätt & Klokaffär

Det finns då lagregler som anger vilken ersättning bostadsrättshavaren får ta ut av den som bor i andrahand. Därtill har bostadsrättsföreningen rätt att ta ut en extra avgift när så sker, om detta anges i bostadsrättsföreningen stadgar. Maximalt kan bostadsrättsbostadsrättsföreningen ta ut 10 % procent av ett prisbasbelopp per år.

DINA RÄTTIGHETER...

Som bostadsrättshavare disponerar du utan tidsbegränsning över din bostad och tillsammans med övriga bostadsrättshavare över gemensamma utrymmen. 

Du har rätt att vara med och besluta på föreningsstämman. Du kan också se det som en möjlighet att delta i stämman och låta dig väljas till olika förtroendeposter i bostadsrättsföreningen. Vi rekommenderar att förtroendeposterna roterar mellan föreningsmedlemmarna.

Om du inte kan använda din bostad för att bostadsrättsföreningen till exempel åsidosatt sin reparationsskyldighet, kan du ha rätt till sänkt avgift, frånträdande av bostadsrätten efter uppsägning och skadestånd.

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter är mera utförligt redovisade i föreningens stadgar och i bostadsrättslagen.

...OCH DINA SKYLDIGHETER

I allra värsta fall, om du inte uppfyller dina skyldigheter, kan du ha förverkat nyttjanderätten till din bostad. Då kan bostadsrättsföreningen ha rätt att säga upp ditt medlemskap i föreningen. Det är mycket ovanligt, men viktigt att veta. Du har huvudsakligen följande skyldigheter:

Betala årsavgiften
Årsavgiften – eller månadsavgiften som man i praktiken ofta säger – måste du betala senast på de angivna förfallodagarna. Om du har tillträtt bostaden och dröjer med att betala månadsavgiften mer än en vecka efter förfallodagen kan du ha förverkat din nyttjanderätt, det vill säga rätten att bo kvar. Föreningen har då rätt att säga upp ditt medlemskap. Föreningen behöver inte skicka en påminnelse till dig om du inte har betalat i tid.

Sköta bostaden
Det inre underhållet av bostaden ansvarar du själv för. Stadgarna brukar ange att bostadsrättshavaren ansvarar för bland annat bostadens golv, väggar, tak, kakel, sanitetsporslin, golvbrunn och köksutrustning. Bostadsrättsföreningen ansvarar för övrigt underhåll. För en detaljerad ansvarsfördelning mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen, se sidan 21-23 i vår broschyr Att bo i bostadsrätt & Klokaffär.

Du är skyldig att på egen bekostnad vårda din bostad och hålla den i gott skick. Detsamma gäller också den mark som eventuellt ingår i upplåtelsen där du tex ansvarar för underhåll av gräsmatta och buskar. Det heter att ”sundhet, ordning och skick måste iakttas”, och betyder i praktiken att du
måste ta hand om bostaden och att du, liksom de som bor i ditt hushåll och dina gäster, måste följa de ordningsregler som bostadsrättsföreningen har kommit överens om.

Låta föreningens företrädare få tillgång till bostaden
Du måste också låta föreningens företrädare komma in i bostaden för tillsyn eller för att utföra sådana arbeten som föreningen ansvarar för.

Läs mer om vad det innebär att bo i en bostadsrätt i vår broschyr