BÅDE FRIHET OCH ANSVAR

ATT BO I BOSTADSRÄTT

Bostadsrätten är en boendeform för dig som vill ha mer inflytande än du får i hyresrätten, men mindre ansvar än du har om du äger ditt boende själv. Det perfekta mellantinget.

BOSTADSRÄTTSFÖRENING - ETT SVENSK FENOMEN

Det är bostadsrättsföreningen som äger huset och upplåter bostaden med bostadsrätt. Det innebär att du som bostadsrättshavare äger rätten att använda bostaden så länge du vill. Du blir dessutom medlem i bostadsrättsföreningen.

Föreningen ansvarar för skötseln av huset. Underhållet inne i din egen bostad har du själv ansvar för, och du får bo i den så länge du vill.

Vad är en bostadsrättsförening?

När du köper en BoKlok bostad är bostadsrättsföreningen redan bildad. BoKlok hanterar all administration kring bildandet redan innan byggprojektet sätter igång.

Hur styrs bostadsrättsföreningen?
Föreningens medlemmar väljer en styrelse som ansvarar för förvaltningen. Föreningen har stadgar, det vill säga regler, för föreningen och styrelsens arbete. Föreningen har också en registrerad ekonomisk plan som ligger till grund för verksamheten.

Föreningens styrelse
Innan vi sätter spaden i backen har vi förberett det blivande projektet genom en rad aktiviteter. 

Om du väljer att köpa en bostad i en BoKlok bostadsrättsförening kommer du alltså att bo i en så kallad ”privat byggmästarbildad bostadsrättsförening”. 

I föreningens första styrelse finns normalt en eller två representanter från BoKlok och två till fyra utomstående representanter. Styrelsens uppgift är att sköta bostadsrättsföreningen under uppbyggnadstiden. Det innebär bland annat att hålla styrelsemöten och föreningsstämmor, att teckna de avtal som behövs för att byggprojektet ska bli av, att skriva upplåtelseavtal och att handla upp ekonomisk förvaltning. Under den första tiden ansvarar BoKlok också för föreningens ekonomiska förvaltning.

Styrelsen gör upp en ekonomisk plan som redovisar föreningens ekonomi under det första året med beräknad anskaffningskostnad, finansiering, driftskostnader, insatser, årsavgifter med mera.

Bostadsrättsföreningens första styrelse under byggtiden brukar kallas byggande styrelse. Vanligtvis avgår den, till delar, eller helt och hållet vid föreningsstämman som äger rum efter det att byggprojektet står färdigt och alla bostadsrättshavare har flyttat in. Föreningsmedlemmarna väljer då en ny styrelse som normalt består av bostadsrättshavare i föreningen.

VAD BETALAR DU TILL FÖRENINGEN?

Insats
Insatserna för respektive bostad står i den ekonomiska planen. Det är bara den första bostadsrättshavaren som betalar en insats till föreningen. Om du senare vill sälja din bostadsrätt, betalar köparen en köpeskilling till dig, men ingen insats till föreningen. 

Insatsen för respektive bostad varierar bland annat efter storlek, antal rum och hur attraktivt läge den har i området.

Årsavgift
Årsavgifterna ska täcka föreningens löpande verksamhet, det vill säga driftskostnader, kapitalkostnader och avsättningar. De bestäms av styrelsen, som då också tar hänsyn till den bedömda långsiktiga kostnadsutvecklingen för föreningen. Årsavgifterna fördelas enligt de grunder som finns i stadgarna. Det är vanligt att bostadsytan fungerar som norm för hur årsavgifterna ska fördelas mellan de olika bostäderna, men även andra fördelningstal kan förekomma. 

Fördelningstal kallas också för andelstal. Andelstalet beskriver hur stor procentuell andel en bostadsrätt ska betala av föreningens årsavgift. Notera att även om en bostad har större andelstal än en annan så är rösträtten vanligtvis lika i föreningen. 

I vissa föreningar kan det förekomma att årsavgiften delas upp i delar där föreningens kostnad för exempelvis vatten täcks genom en preliminär månatlig avgift, som sedan regleras i förhållande till den verkliga förbrukningen i slutet av året.

Överlåtelseavgift
Överlåtelseavgift är en administrationsavgift som föreningen - om stadgarna medger det - får ta ut för extra kostnader och administrativt merarbete när en bostadsrätt överlåts till någon annan. Avgiften är högst 2,5 % av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet räknas om varje år och bestäms av regeringen. En del föreningar tar inte ut någon överlåtelseavgift.

Pantsättningsavgift
Pantsättningsavgift är också en administrationsavgift som - om stadgarna medger - föreningen får ta ut för administrativt merarbete, i samband med att en pantsättning av en bostadsrätt meddelas till föreningen. Avgiften är högst 1 % av prisbasbeloppet. En del föreningar tar inte ut någon pantsättningsavgift.

Andrahandsuthyrning
Det finns ibland acceptabla skäl för en bostadsrättshavare att hyra ut sin bostad i andra hand.

Det finns då lagregler som anger vilken ersättning bostadsrättshavaren får ta ut av den som bor i andrahand, men vi går inte igenom dessa här, utan hänvisar till din Kundansvariga Säljare. Därtill har föreningen rätt att ta ut en extra avgift när så sker, om detta anges i föreningens stadgar. Maximalt kan föreningen ta ut 10 % procent av ett prisbasbelopp per år.

DINA RÄTTIGHETER...

Som bostadsrättshavare disponerar du utan tidsbegränsning över din bostad och tillsammans med övriga bostadsrättshavare över gemensamma utrymmen.

Du har rätt att vara med och besluta på stämman samt lämnar förslag till stämman. Du har även en skyldighet att delta vid stämman och låta dig väljas till olika förtroendeposter i föreningen. Vi rekommenderar att förtroendeposterna roterar mellan föreningsmedlemmarna.

Om du inte kan använda din bostad för att föreningen till exempel åsidosatt sin reparationsskyldighet, kan du ha rätt till sänkt årsavgift, frånträdande av bostadsrätten efter uppsägning och skadestånd.

Du kan också ha rätt att till exempel reparera på föreningens bekostnad om föreningen skulle brista i underhållsskyldigheten. Du kan vidare ha rätt att säga upp och flytta från bostadsrätten, om föreningen har fattat beslut om en väsentlig avgiftshöjning och om din uppsägning inte är oskälig mot föreningen eller dess medlemmar. Föreningen ska då betala dig en skälig ersättning för bostadsrätten.

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter är mera utförligt redovisade i föreningens stadgar och i bostadsrättslagen.

...OCH DINA SKYLDIGHETER

I allra värsta fall, om du inte uppfyller dina skyldigheter, kan du ha förverkat nyttjanderätten till din bostad. Då kan bostadsrättsföreningen ha rätt att säga upp ditt medlemskap i föreningen. Det är mycket ovanligt, men viktigt att veta. Du har huvudsakligen följande skyldigheter:

Betala årsavgiften
Årsavgiften – eller månadsavgiften som man i praktiken ofta säger – måste du betala senast på de angivna förfallodagarna. Om du har tillträtt bostaden och dröjer med att betala månadsavgiften mer än en vecka efter förfallodagen kan du ha förverkat din nyttjanderätt, det vill säga rätten att bo kvar. Föreningen har då rätt att säga upp ditt medlemskap. Föreningen behöver inte skicka en påminnelse till dig om du inte har betalat i tid.

Sköta bostaden
Det inre underhållet av bostaden ansvarar du själv för. Stadgarna brukar säga att bostadsrättshavaren ansvarar för bland annat bostadens golv, väggar, tak, kakel, sanitetsporslin, golvbrunn och köksutrustning. Föreningen ansvarar för underhåll av samtliga utvändiga ytor. För en detaljerad ansvarsfördelning mellan bostadsrättshavare och föreningen läs mer på sid 23 i vår broschyr "Att bo i bostadsrätt". 

Du är skyldig att på egen bekostnad vårda din bostad och hålla den i gott skick. Detsamma gäller också den mark som eventuellt ingår. Det heter att ”sundhet, ordning och skick måste iakttas”, och betyder i praktiken att du måste ta hand om bostaden och att du, liksom de som bor i ditt hushåll och dina gäster, måste följa de ordningsregler som föreningens styrelsen har beslutat om.

Låta föreningens företrädare få tillgång till bostaden
Du måste också låta föreningens företrädare komma in i bostaden för tillsyn eller för att utföra sådana arbeten som föreningen ansvarar för.

Läs mer om vad det innebär att bo i en bostadsrätt i vår broschyr.